Stopka

Green Clean Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowolipki 4/19, 00-153 Warszawa, wpisana
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000376305, NIP: 5252493565, REGON:
142785063.