Stopka

Green Clean Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Św. Jacka Odrowąża 11, 03-310 Warszawa,
wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do
rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000376305, NIP: 5252493565, REGON: 142785063.