POLITYKA PRYWATNOŚCI & POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Green Clean Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowolipki 4/19, 00-153 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000376305, NIP: 5252493565, REGON:
142785063.
Możesz skontaktować się z Administratorem:

 • w formie pisemnej – adres do korespondencji: ul. Św. Jacka Odrowąża 11, 03-310 Warszawa
 • drogą korespondencji e-mail − na adres e-mail: biuro@culliganwater.pl
 • telefonicznie – pod numerem +48 500 895 212.

Twoje dane osobowe, jako osoby korzystającej („Użytkownik”) ze strony www.culliganwater.pl („Strona”) są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), a także zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

Czy Twoje dane są bezpieczne?

Administrator zobowiązuje się podjąć wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, a także gromadzić dane z należytą starannością i odpowiednio chronić je przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Cele przetwarzania danych osobowych

Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe jeśli będzie to konieczne dla skorzystania przez Ciebie ze Strony oraz wszelkich usług świadczonych przez Administratora za jej pośrednictwem.
Cele przetwarzania Twoich danych osobowych, dotyczą:

 1. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez który należy rozumieć:
  • prowadzenie działań marketingowych w tym newsletter, na który można zapisać się w dedykowanym do tego formularzu dostępnym na Stronie.
   Biorąc pod uwagę, wymogi prawa działania marketingowe za pośrednictwem maila, odbywają się w oparciu o zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji,
  • komunikację z Tobą w związku z Twoją wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego,
  • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Strony, w tym formularza kontaktowego, formularza zapisu na newsletter,
  • prowadzenie działań statystycznych dotyczących m.in. korzystania ze Strony lub Twoich kontaktów z Administratorem, mających na celu poprawę efektywności pracy oraz jakości świadczonych usług.
  • dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami związanymi z wykonywaniem umowy świadczonej drogą elektroniczną.
 2. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Czas przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane tj.:

 • do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z funkcjonowaniem Strony w tym wynikających ze świadczonych za jej pośrednictwem usług;
 • do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, w odniesieniu do danych przetwarzanych w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
 • do czasu wycofania zgody na przesyłanie informacji marketingowych drogą mailową (w tym wycofania się z zapisu na newsletter) bądź telefoniczną albo do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
 • wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Kategorie odbiorców

Twoje dane mogą być przekazane do podmiotów, z których usług Administrator korzysta przy realizacji swoich obowiązków oraz prowadzenia swojej działalności. Są to następujące kategorie podmiotów: dostawcy usług IT w tym hostingu, podmioty świadczące usługi marketingowe., firmy świadczące doradztwo prawne.
Ponadto Twoje dane mogą być przekazane innym podmiotom upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i w celu określonym w przepisach prawa.
Twoje dane osobowe zawsze będą one przetwarzane przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

Przekazywanie danych do Państw trzecich

Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich w związku z korzystaniem przez Administratora z hostingu, dostarczanego przez podmiot posiadający siedziby w państwie trzecim – USA. Jednocześnie wskazujemy, że wszelkie dane są przechowywane w centrach danych zlokalizowanych w Europie. Przekazywanie, jeśli ma miejsce, odbywa się na podstawie standardowych klauzul przy jednoczesnej weryfikacji bezpieczeństwa danych osobowych gwarantowanego przez prawodawstwo w państwie trzecim. Przekazywanie następuje wyłącznie z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń. Więcej informacji w tym zakresie można pozyskać pod adresem mailowym Administratora wskazanym na wstępie niniejszej Polityki prywatności.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji/profilowanie

Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo:

 • dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • do przenoszenia danych osobowych;
 • do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzisz, że przetwarzanie danych narusza RODO.
  W celu skorzystania z uprawnień skontaktuj się z Administratorem.

Czy musisz podawać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wskazanych w Polityce Prywatności w tym korzystania z usług dostępnych na Stronie.

Pliki cookies

Pliki typu cookies to małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w Twoim systemie teleinformatycznym (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, z którego dokonano połączenia ze Stroną) podczas przeglądania Strony i pozwalają na identyfikację w przypadku ponownego połączenia ze Stroną z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
Na Stronie wykorzystywane są następującego rodzaju pliku cookies:

 • pliki cookies sesyjne, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej;
 • pliki cookies trwałe, które przechowywane są w urządzeniu przez określony czas; przechowywanie tych plików nie jest zależne od zamknięcia przeglądarki;
 • pliki cookies własne, które są ustawiane przez Stronę;
 • pliki cookies podmiotów trzecich, ustawiane przez inne serwisy, tj. Google Analytics.

Głównym celem korzystania przez Administratora z plików cookies jest zarządzanie Stroną oraz poprawianie jakości przekazywanych przez niego treści. Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego wyświetlania i działania Strony. Administator może przetwarzać dane zawarte w pikach cookies również w celu prowadzenia anonimowych statystyk i analiz przedstawiających sposób korzystania ze Strony, przeciętną długość trwania wizyty na Stronie. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości użytkowników Strony.

Pliki cookies są wykorzystywane za Twoją zgodą. Administator ich nie sprzedaje ani nie udostępnia innym firmom. Twoja zgoda zostaje wyrażona poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Ciebie do przeglądania treści na Stronie.

Większość przeglądarek domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Możesz w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie na Stronie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki. Możesz w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Cię przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzystasz. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że nie będziesz miał dostępu do niektórych treści na Stronie, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie Strony.

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami